Psykologi 1: Introduktion til modulet og det psykologiske felt

Hvert afsnit er delt op i to: En beskrivelse af psykologiske begreber, taget fra dagens undervisning, og en refleksion på bagrund af denne viden.

Begreberne er omskrevet så lidt så muligt for at bibeholde forfatterens originale formuleringer og ideer. Derved kan jeg bedre anvende begreberne i praksis og i fremtidige artikler. Logbøgerne er mine personlige noter, og er delt her pga. deltagelseskravet.

Refleksionerne er mine egne og forsøger at øge min refleksive distance til egen lærerpraksis og generelle professionelle virke.

Psykologiske begreber fra undervisningen

  1. Psykologi: Habermas definerer psykologi som befindende sig midt i et spændingsfelt mellem de tre videnskabelige hovedområder: Naturvidenskab, Humanvidenskab & Samfundsvidenskab
  2. Behavioristisk læringsteori: Vægt på den ydre adfærd og enkel læringsform. Drivkraften er Ydre belønning og hedonisme. Mennesket bliver set som passivt og læring er noget der sker mod mennesket. ”Tankpasser pædagogik”: Færdig kundskab som overføres til individet. Lærerens opgave bliver at tilrettelægge opgaver og uddele belønning.
  3. Kognitiv læringsteori: Vægt på de indre hukommelses-processer. Motivationen kommer indefra ved at finde struktur og mønstre. Mennesket er både aktivt og passivt – Vi ”lagre” kundskab som ses som færdig kundskab, men præget af individets bearbejdning. Lærerens opgave er at strukturere, forklare og påvirke gode læringsstrategier.
  4. Konstruktivistisk læringsteori: Vægt på indre processer eller ”skemaer”. Læringens drivkraft kommer gennem nysgerrighed og indre motivation. Mennesket er aktivt og kundskab konstrueres af individet. Lærerens opgave er at tilrettelægge aktivitet skabe samspil med ting, men også socialt.
  5. Sociokulturel læringsteori: Vægt på ydre kultur og indre mentale processer. Motivationen er at være et socialt væsen. Mennesket er aktivt og kundskab er overleveret fra kulturen og internaliseret hos individet. Lærerens opgave er at strukturere, hjælpe og støtte. Læreren faciliterer at ”strække elven” og give et naturligt rum for socialt samspil.
  6. Humanistisk Psykologi: Maslows Hierachy of Needs & Carl Rogers’ Rogerian model
Picture1.png
Picture2.png

Hvad har du i særlig grad hæftet dig ved i forbindelse med dagens undervisning?

Det jeg særligt har hæftet mig ved i dagens undervisning er de mange psykologiske perspektiver som skal redegøres for og som kan tages udgangspunkt i. Mange forskellige tænkemåder giver et nuanceret billede på den menneskelige psyke og læringsmetoder.

Hvorfor er disse begreber/opmærksomheder/spørgsmål vigtige?

Disse begreber er vigtige fordi vi kan skabe et holistisk blik på verden og den måde vi interagere med den på. Hvis vi kun tænker ud fra en psykologisk retning går vi måske glip af vigtige indsigter om vores elever, og i sidste ende kan vi misforstå hinanden.

Hvad inspirerer det dig til at gøre – som studerende og som kommende lærer?

Som kommende lærer inspirerer det mig til at integrere så mange perspektiver som muligt og sætte mig ind i mange forskellige teori under bearbejdelsen af cases, i samarbejde med kollegaer og forældre. Det giver mig lyst til at vide mere og en ydmyghed i diskussioner til at vide at der er mange perspektiver på samme sag.

Emil Alexander Holm Thorsen